-->

 
 
 

Методичні розробки

 


Федоров Микола Петрович,

методист Березнівського лісотехнічного коледжу НУВГП

 

Сучасний світ перейшов на новий ступінь свого розвитку. Найхарактернішими рисами його перебудови стали інтеграційні процеси, які торкнулися практично всіх сфер у всіх країнах. Система освіти давно стала галуззю народного господарства, яка визначає майбутнє будь-якої держави.

 

Якою бути освіті в Україні? Що має стати пріоритетами в освітньому процесі? Безумовно, один з них – формування вчителя (викладача) – етичного професіонала, котрий володіє високою культурою праці.


Скільки для цього викладач має знати? Скільки він повинен прочитати? Скільки часу виношувати свої думки на самоті? Скільки разів він повинен помилитися і зрозуміти свої помилки? Скільки він повинен уміти?

 

Досвід кращих педагогів засвідчує, що неможливо формувати культуру студента засобами лише своєї дисципліни, не відчуваючи філософської основи життя. Викладач має бути не тільки джерелом різноманітних знань, а й роз’яснювачем тієї інформації, тих знань, які має студент. Сучасний викладач зобов’язаний володіти психологічними знаннями.

Але найголовніше – викладач має знати свою навчальну дисципліну на тому рівні, який дозволяє йому імпровізувати; володіти відчуттям освітнього циклу: навчання → формування знань → закріплення → контроль І все це – на рівні творчості.

 

Зміст педагогічної діяльності в інноваційному процесі істотно відрізняється від традиційного. По-перше, значно ускладнюється діяльність з розробки методики викладання. Оскільки швидко розвивається її технологічна основа. Вона вимагає від викладача розвитку спеціальних навиків, прийомів педагогічної роботи. Крім того, сучасні інформаційні технології висувають додаткові вимоги до якості розроблюваних навчальних матеріалів.

 

Наш педагогічний колектив працює над навчально – методичною проблемою «Впровадження інноваційних освітніх технологій у навчально – виховний процес коледжу». Алгоритм інноваційного процесу такий: створення творчої групи, члени якої підбирають відповідну методичну літературу, розробляють методичне забезпечення інтерактивного навчання, проводять відкриті заняття з обраної теми, розробляють методичні рекомендації для викладачів на основі власного досвіду та досвіду, представленого в педагогічній літературі.

 

У 2005-2008 роках у нас працювала творча група ЕЛІТ (експериментальна лабораторія інтерактивних технологій), до складу якої увійшли 7 викладачів – представники різних циклових комісій: Невірковець Т.М., Кутя М.М., Ралець Н.В., Скорик З.М., Случак Н.А., Степанюк М.О., Федорова Л.А. Завершенням їхньої роботи є методичний збірник, матеріали якого допомагають нашим викладачам освоювати прогресивні освітні технології.

 

В поточному навчальному році у нас працюють 2 творчі групи (загальна чисельність викладачів – 25 осіб). Метою їхніх методичних досліджень є розробка навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів і створення навчально-методичної бази для інтерактивних технологій навчання. Приємно відмітити, що чотири учасника групи ЕЛІТ (Невірковець Т.М., Кутя М.М., Ралець Н.В., Случак Н.А.) продовжують свою методичну дослідницьку роботу у складі нових творчих груп.

 

Одним із шляхів поширення кращого педагогічного досвіду є презентація роботи викладача, досвід якого вивчається і узагальнюється.

 

У практиці роботи нашого колективу цікавий педагогічний досвід окремих викладачів презентується через портфоліо, де зібрано методичні доробки з обраної тематики, та шляхом проведення відкритих занять.

 

Відкрите заняття є одночасно і формою, і засобом вивчення та поширення досвіду.

 

Як форма вивчення досвіду відкрите заняття надає можливість спостерігати зовнішнє вираження процесу цілеспрямованого сприйняття, аналізу і засвоєння освітньої діяльності викладача та студентів.

Як форма поширення досвіду  відкрите заняття дає можливість певній чисельності викладачів спостерігати за навчальним процесом, тобто переймати досвід.

 

В коледжі за останні 7 років було проведено 158 відкритих заняття, в т.ч.: лекційних – 34, практичних – 19, семінарських – 73, інтегрованих – 7, нестандартних – 8, підсумкових – 16,  контрольно-облікових – 3.

 

Викладачі показали досить високий рівень володіння сучасними технологіями: 16 занять було проведено з використанням комп’ютерів, 56 – з використанням мультимедійного проектора, 2 заняття було вдало унаочнено авторськими навчальними відеофільмами (викладачі Ніжаловський Ю.В., Прокоф’єв М.М.), 79 занять проведено із застосуванням роботи в мікрогрупах, на 55 заняттях було проведено поточний тестовий контроль знань студентів, 19 занять проведено  у формі (або з елементами) ділової гри, на 4 заняттях була застосована методика «ажурна пилка», 26 занять проведено у формі інтерактивної лекції. Членами творчих груп проведено 32 занять, викладачами-методистами – 45.

 

За останні 10 років на базі коледжу було проведено 9 обласних семінарів, у т.ч. директорів ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, заступників директорів цих закладів з навчальної роботи, а також республіканський семінар методистів коледжів і технікумів лісової галузі. Педагогічний досвід нашого колективу з різних аспектів освітньої діяльності був схвалений і рекомендований до впровадження в навчально-виховному процесі.

 

Аналіз відкритих занять, матеріалів, які щорічно представляються на виставку методичних доробок, дає підстави стверджувати, що наш колектив знаходиться у творчому пошуку. На даний час актуальними є розробка методики проведення інтерактивної лекції, семінарського заняття, проектного навчання, створення навчальних відеофільмів, використання комп’ютерних програм з навчальних дисциплін тощо.